Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot opdracht aan Docx. Docx is een onderneming van Melanie van der Linden, gevestigd op Pruimendijk 114, 2989 AK in Ridderkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80051545.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Docx opdracht heeft gegeven voor de uitvoering van werkzaamheden.
 • Overeenkomst: elke schriftelijk of per e-mail bevestigde afspraak tussen opdrachtgever en Docx. (Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging.)
 • Opdracht: de werkzaamheden die Docx uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. (Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de opdracht tot het schrijven van een tekst.)
 • Product: het resultaat van de werkzaamheden die Docx in opdracht van de opdrachtgever uitvoert. (Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de geschreven tekst)
 • Oplevering: het aan de opdrachtgever leveren van het product door Docx, waarmee een einde komt aan de overeenkomst. (Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het aanleveren van de geschreven tekst.)

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ontstaan, de inhoud en de nakoming van alle offertes en andere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Docx.
 2. Afwijkende voorwaarden: Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook afwijkende voorwaarden gelden. De afwijkende voorwaarden worden altijd schriftelijk of per e-mail vastgelegd en door opdrachtgever en Docx overeengekomen. De afwijkende voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden.
 3. Derde partij: Wanneer de opdrachtgever handelt namens een derde partij, dan gelden deze algemene voorwaarden ook voor de derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze derde partij hierover te informeren. In geval van schade of niet-nagekomen verplichtingen blijft de directe opdrachtgever van Docx aansprakelijk. Ook als dit is veroorzaakt door de derde partij.

Artikel 3. Offerte

 1. Geldigheid: Elke offerte is vrijblijvend en één maand geldig vanaf de offertedatum. Genoemde tarieven, aanbiedingen of voorwaarden gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Prijzen: Alle in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. Duur overeenkomst: De overeenkomst tussen Docx en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Geldigheid overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Docx komt tot stand en is bindend in elk van de volgende gevallen:
  1. Wanneer de opdrachtgever een offerte schriftelijk ondertekent;
  2. Wanneer opdrachtgever schriftelijk of per e-mail een opdrachtbevestiging stuurt;
  3. Wanneer opdrachtgever instemt met en/of meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst door Docx.
 3. Termijnen: In overeenkomsten genoemde termijnen zijn geen geval fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de opdrachtgever Docx schriftelijk in gebreke stellen. Daarbij moet Docx een redelijk termijn worden geboden om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
 4. Fouten: Docx kan niet aan overeenkomsten worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de overeenkomst een vergissing of schrijffout bevat.

Artikel 5. Honorarium

 1. Honorarium: Het honorarium (de financiële vergoeding die Docx voor de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt) gebeurt op basis van een vast uurtarief.
 2. Gemaakte kosten: Naast het honorarium komen ook kosten die Docx maakt voor de uitvoering van de overeenkomst voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Tussentijdse wijziging van de overeenkomst

 1. Wijziging: Wanneer Docx door gewijzigde, onjuiste of onvolledige informatie meer of andere werkzaamheden moet verrichten dan is overeengekomen, dan wordt dit vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging en, indien nodig, apart in offerte gebracht.
 2. Planning: Een wijziging in de overeenkomst kan consequenties hebben voor de tijdsplanning. De opdrachtgever aanvaardt een wijziging in de tijdsplanning wanneer dit het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Docx.
 3. Meerwerk: Docx brengt geen meerwerk in rekening wanneer de wijziging van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Docx kunnen worden toegerekend.
 4. Jaarlijkse wijziging: Docx heeft het recht jaarlijks de tarieven, diensten en/of voorwaarden aan te passen. De opdrachtgever wordt hierover ten minste drie maanden van tevoren geïnformeerd.

Artikel 7. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Eenzijdig ontbinden: De opdrachtgever mag de overeenkomst niet tussentijds beëindigen, tenzij Docx schriftelijk of per e-mail instemt.
 2. Kosten bij eenzijdig ontbinden: Als de opdrachtgever de overeenkomst (eenzijdig) beëindigt dan betaalt deze de gemaakte kosten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Tekortkoming Docx: De opdrachtgever kan de overeenkomst wél ontbinden wanneer Docx toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst. Geleverde werkzaamheden en de daarmee samenhangende betalingsverplichting worden niet ongedaan gemaakt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Docx ten aanzien van deze werkzaamheden in verzuim is. In dit geval zijn de bedragen die Docx vóór de ontbinding heeft gefactureerd op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Tekortkoming opdrachtgever: De opdrachtgever wordt verwacht datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is om een goede uitvoering van de overeenkomst door Docx mogelijk te maken. Als de opdrachtgever in gebreke blijft en Docx hierdoor de werkzaamheden niet volgens de overeenkomst kan uitvoeren, dan is Docx gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Docx is in dit geval niet verplicht een reeds ontvangen aanbetaling terug te betalen. Docx is wel gerechtigd de opdrachtgever een schadevergoeding te berekenen ter hoogte van het overeengekomen honorarium voor de opdracht.
 5. Bijzondere omstandigheden: Docx mag een overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden in de volgende situaties:
  1. Wanneer voor de opdrachtgever een faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering wordt uitgesproken;
  2. Wanneer de opdrachtgever een beslaglegging ten laste wordt gelegd;
  3. Wanneer de opdrachtgever de onderneming staakt, ontbindt of vereffent.
 6. Vordering: Wanneer een situatie ontstaat zoals bedoeld in het vorige lid, dan heeft Docx het recht om de openstaande facturen direct te vorderen van de opdrachtgever. Dit mag zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

Artikel 8. Uitvoering

 1. Aanleveren materiaal: Teksten worden aangeleverd via e-mail en als Microsoft Office Word-document, Pages-document of .pdf-document.
 2. Correctieronde: Standaard is één correctieronde inbegrepen. De opdrachtgever ontvangt van Docx een concept en dient deze binnen veertien dagen van correcties te voorzien. Correcties worden schriftelijk aangeleverd of mondeling met Docx worden doorgenomen. Docx verwerkt de correcties en levert hierna het product op.
 3. Termijn correctieronde: Wanneer de opdrachtgever niet binnen veertien dagen feedback geeft op het concept, wordt het concept als aanvaard beschouwd.
 4. Voorwaarden correctieronde: Tijdens een correctieronde worden uitsluitend correcties verwerkt die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst door Docx. Een inhoudelijke herziening van de concepttekst wordt beschouwd als een wijziging van de opdracht. Zie hiervoor artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden.
 5. Extra correctieronde: Niet-inbegrepen correctierondes worden apart in rekening gebracht tegen het algemeen geldende uurtarief van Docx.

Artikel 9. Oplevering

 1. Wijziging overeenkomst: Docx is niet verplicht producten of concepten te leveren wanneer de overeenkomst door de opdrachtgever wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken.
 2. Afwijzen product: In geval van ontevredenheid over het product, dient opdrachtgever binnen 7 dagen na oplevering een schriftelijk verzoek tot wijziging te melden aan Docx.
 3. Termijn afwijzen product: Wanneer de opdrachtgever na meer dan 7 dagen na oplevering wijzigingen meldt, dan worden de kosten hiervoor aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Leveringsplicht: Docx heeft een plicht tot levering, maar geen resultaatplicht. Dit betekent dat Docx de overeengekomen werkzaamheden moet uitvoeren, maar dat er geen garanties worden gegeven over de resultaten die met het product worden behaald.

Artikel 10. Facturatie en betaling

 1. Betalingstermijn: De betalingstermijn van elke door Docx verstuurde factuur is dertig dagen na factuurdatum.
 2. Betalingsverplichting: De opdrachtgever heeft te allen tijde een betalingsverplichting.
 3. Vorderingen: Wanneer de factuur niet binnen het gestelde betalingstermijn wordt betaald, volgen maximaal drie herinneringen voor inschakeling van een incassobureau.
 4. Vorderingskosten: Alle kosten die Docx maakt in verband met te late betalingen, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever.
 5. Betaling in termijnen: Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Docx betaling in termijnen verlangen.
 6. Verzending facturen: Facturen worden digitaal verzonden per e-mail.

Artikel 11. Inschakelen van derden

 1. Uitvoering door derden: Docx heeft bij uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting, maar geen uitvoeringsverplichting. Dit betekent dat Docx het recht heeft derden in te schakelen of met derden samen te werken voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst.
 2. Rol Docx: Wanneer Docx derden inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan is Docx intermediair.
 3. Aanvaarding algemene voorwaarden: Aan derden komt een beroep op deze voorwaarden toe. De opdrachtgever machtigt Docx algemene en specifieke voorwaarden namens deze derden te aanvaarden.

Artikel 12. Eigendom en gebruik

 1. Eigenaarschap: Alle voorstellen, concepten en producten die door Docx zijn gemaakt, zijn en blijven eigendom van Docx tot het moment waarop de opdrachtgever het verschuldigde honorarium volledig heeft betaald. Zolang het product niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Docx. Onrechtmatig gebruik van deze producten is beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Publicatierecht: Wanneer het volledige honorarium is betaald, draagt Docx het publicatierecht over aan de opdrachtgever.
 3. Gebruiksrecht: Docx behoudt het recht om producten of delen daarvan te gebruiken voor eigen promotie, publicatie of referentiedoeleinden. Dit gebeurt natuurlijk met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.
 4. Vermelding maker: Docx kan eisen dat haar naam, website of bedrijf niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 5. Verkregen kennis: Docx heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Voorwaarde is dat Docx hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever deelt met derden.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Vertrouwelijke informatie: Docx verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de overeenkomst heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één van de partijen als zodanig is aangeduid. De geheimhouding geldt ook na levering.
 2. Specifieke geheimhouding: De opdrachtgever kan ook specifiek vragen om geheimhouding. Hierover worden individuele afspraken gemaakt die worden opgenomen in de overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht

 1. Overmacht door Docx: Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Docx geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 2. Melding bij overmacht: Wanneer er sprake is van overmacht dan zal Docx dit direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren. In dit geval heeft de opdrachtgever wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst af te nemen en Docx hiervoor te betalen.
 3. Ontbinding overeenkomst bij overmacht: Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Docx opgeschort. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Inhoudelijke aansprakelijkheid: De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de door hem aangeleverde informatie te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. De opdrachtgever aanvaardt alle aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 2. Vrijwaring aansprakelijkheid Docx: Docx is niet aansprakelijk voor:
  1. Onjuistheden of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever is aangeleverd;
  2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige en duidelijke informatie of materialen;
  3. Fouten of tekortkomingen van door de opdrachtgever ingeschakelde derden;
  4. Fouten of tekortkomingen in het product, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
  5. Aansprakelijkheid bij schade: Docx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade een direct gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Docx en uitsluitend voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Directe schade: Docx is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. Redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Docx aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade veroorzaakt door Docx.
 4. Indirecte schade: Aansprakelijkheid van Docx voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Termijn: Elke aansprakelijkheid vervalt een jaar na oplevering van het product.
 6. Materialen: De opdrachtgever dient, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens te bewaren tot het product is opgeleverd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Docx niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Rechtsgebied: Op elke offerte, aanbieding of overeenkomst tussen opdrachtgever en Docx is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geldigheid voorwaarden: Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Geschillen: In geval van geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien een schikking onmogelijk is gebleken, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Docx.
 4. Overdracht rechten door opdrachtgever: Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Docx gesloten overeenkomst over te dragen aan derden anders dan bij overdracht van de gehele onderneming.
 5. Overdracht rechten door Docx: Docx heeft het recht overeenkomsten en de daarmee samenhangende (overige) rechtsverhoudingen in te brengen in, dan wel over te dragen aan een derde, in het bijzonder bij een wijziging van de rechtsvorm waarin Docx haar onderneming uitoefent en/of bij een overdracht van die onderneming.
 6. Wijzigen voorwaarden: Docx kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Na een dergelijke wijziging maken de gewijzigde voorwaarden deel uit van de overeenkomst met de opdrachtgever. In afwijking van de vorige volzin blijven de voorwaarden zoals die golden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst van kracht wanneer de opdrachtgever binnen drie maanden na het bekend worden met bedoelde wijziging van de voorwaarden Docx laat weten de overeenkomst om die reden te willen beëindigen. In dat geval zal hetzij Docx die beëindiging accepteren, hetzij schriftelijk laten weten dat de voorwaarden zoals die golden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst blijven gelden.